Nieuwe tijd: politiek en instellingen

Studiegidsnr:1043FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Klaas Van Gelder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het werkcollege staat dit jaar in het teken van politieke participatie. Lange tijd bestond de idee dat burgers pas na de Franse Revolutie en de invoering van parlementaire democratieën op grote schaal een stem kregen in het politieke bestel. Heel wat recent onderzoek voor alle delen van Europa én de Europese koloniale bezittingen toont echter het tegendeel aan: in de nieuwe tijd konden individuen, corporaties en gemeenschappen op allerhande manieren hun stem verheffen en hun belangen behartigen. Via een waaier van legale en extralegale middelen konden zij wegen op het politieke beleid. Dat deden ze op zo’n grote schaal, dat er voor sommige streken in de negentiende eeuw zelfs sprake was van een achteruitgang van de politieke betrokkenheid door burgers. Deze cursus heeft bijgevolg tot doel de studenten bewust te maken van de mechanismen van beleidsvorming in de nieuwe tijd en van de complexe wisselwerking tussen individuen en groepen op vele, deels overlappende bestuursniveaus. De verplichte literatuur belicht verschillende regio’s in vroegmodern Europa. Het is dan ook expliciet de bedoeling van dit vak om aandacht te schenken aan de geografische, sociale en culturele factoren die de mogelijkheden tot inspraak en invloed hebben bepaald.