Studiereis 1

Studiegidsnr:1045FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:34
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Inge Bertels
Hans Barbier
Gert Van Echelpoel
Geert Driesen
Christiaan Mys
Jan Meersman
Jan Thomaes
Koen Heyvaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten participeren aan de voorbereiding van de reis, nemen deel aan de reis en maken een verslag op over de reis.

Opdrachten

Voorbereiding: Voor elke studiereis wordt er een reisgids samengesteld.  Hieraan werken alle studenten mee. De student zoekt informatie (artikels, teksten, tekeningen, foto's...) op over tijdens de studiereis te bezoeken gebouwen, artefacten, streek, land, … en post deze informatie (digitaal) in de juiste map op de server. De student maakt per project een fiche op volgens een opgegeven sjabloon. Deze fiche omvat o.a. enkele beelden, de bibliografie van alle opgezochte informatie, een korte omschrijving, … . 

Reisverslag:  De student vergelijkt twee bezochte gebouwen aan de hand van een opgelegd sjabloon en brengt hierover aan de hand van een tekst en foto’s verslag uit. De studenten leren correct refereren en leren een correcte woordenschat te gebruiken (vaktermen) aan de hand van het opstellen van een beschrijvende tekst  over twee bezochte gebouwen.

Praktisch

Er worden verschillende reizen georganiseerd met elk ongeveer 45 deelnemende studenten. De studenten kunnen vrij inschrijven voor eender welke reis (zolang de reis niet volledig is). De verschillende reizen worden aangekondigd via blackboard en de inschrijvingen worden ook via blackboard georganiseerd. Er wordt bij de organisatie van de studiereizen gestreefd naar verscheidenheid in bestemming en kostprijs.  Het zijn meerdaagse (3 tot 8 dagen) reizen met een kostprijs van ca. 125 euro/dag. Betaalde bedragen worden niet terugbetaald. De reizen gaan door tijdens de reisweek (zie jaarkalender faculteit).

Deelnemen aan de reis is verplicht

Deelnemen aan de reis is een verplicht onderdeel van het opleidingsonderdeel. Indien studenten een gewettigd bewijs van afwezigheid voorleggen voor de start van het 2de semester waaruit blijkt dat meereizen onmogelijk is, krijgen deze studenten de mogelijkheid tot het uitvoeren van een vervangtaak (lees ook verder).

Reisbeurzen

Studenten die het verlaagd inschrijvingsgeld betalen (= beursstudenten en bijna-beursstudenten) kunnen éénmalig een individuele reisbeurs  (100 euro) aanvragen voor deelname aan de groepsreis. De student dient hiervoor zelf een aanvraag in (deadline: 1 maand voor vertrek van de groepsreis) bij UA, Dienst Internationale Samenwerking (DIS), Gratiekapelstraat 10, 2000 Antwerpen. Het aanvraagformulier kan je bekomen bij de DIS (international@uantwerpen.be). Ondertekening van de aanvraag door de organisator van de studiereis is vereist. De beurs wordt uitbetaald aan de individuele student.

Vervangtaak

De vervangopdracht bestaat uit het bijwonen van een summer school ((min. 3SP) voorafgaand aan het academiejaar (zomer 2017) of in het academiejaar (zomer 2018)) of een individuele studiereis: 

A. Summer school

a. voorbereiding:

- inschrijving vervangopdracht via blackboard

- verzamelen van informatie over de gekozen summer school en voorleggen van een gemotiveerde aanvraag

- attest van het met voldoening bijwonen van de summer school

b. Verslag:

- reflectienota (volgens sjabloon) over de bijgewoonde summer school. 

Overzicht summer schools: www.summerschoolsinwww.summerschoolsineurope.eu/search/discipline:architecturedesign

Als de summer school doorgaat in de zomer van het diplomajaar dan zijn de punten niet tijdig binnen voor de cijferlijst van de studiereis van de 1ste examenperiode.  Deze studenten kunnen dan niet afstuderen in juni omdat er nog een cijfer ontbreekt. Zij komen wel in aanmerking tot afstuderen in september.  Als deze studenten deelnemen aan een summer school georganiseerd  in de zomer voorafgaand aan het academiejaar dan stelt dit probleem zich niet.

B. Individuele studiereis

De student bezoekt 10 cultureel/bouwkundig markante gebouwen in een ander land dan België of land van woonplaats.

a. voorbereiding:

- inschrijven voor vervangopdracht via blackboard

- ter goedkeuring voorleggen van de te bezoeken gebouwen

- informatie opzoeken over de gebouwen en de informatie verwerken tot een paper.

b. bezoeken van de gebouwen

c. reisverslag