Initiatie materiaalleer

Studiegidsnr:1048FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc Vandebroek

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel worden terminologie en principes i.v.m. krachten, warmte, licht en geluid ingeleid. Vervolgens worden de vier grote materiaalgroepen namelijk metalen, polymeren, steenachtige materialen en composieten behandeld met betrekking tot hun chemische, fysische, mechanische en productietechnische eigenschappen. Hierbij worden een aantal voorbeelden van bouwelementen waarvan de materiaalkeuze gebaseerd is op bepaalde eigenschappen gegeven. Tenslotte worden de principes over duurzame ontwikkeling, meer bepaald de relatie tussen sociaal economische ontwikkeling enerzijds en armoede en milieu anderzijds, ingeleid. Vervolgens wordt ingegaan op milieuthema’s op het vlak van lucht, water en bodem alsook het verlies aan biodiversiteit.