Initiatie materiaalleer

Studiegidsnr:1048FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bert Belmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel worden terminologie en principes i.v.m. krachten, warmte, licht en geluid ingeleid. Vervolgens worden de vier grote materiaalgroepen namelijk metalen, keramische materialen, polymeren en composieten behandeld met betrekking tot hun chemische, fysische, mechanische en productietechnische eigenschappen. De principes over duurzame ontwikkeling, meer bepaald de relatie tussen sociaal economische ontwikkeling enerzijds en armoede en milieu anderzijds, worden ingeleid en er wordt ingegaan op milieuthema’s op het vlak van lucht, water en bodem alsook het verlies aan biodiversiteit. Tot slot worden per materiaalgroep enkele van de materialen die we dagelijks tegenkomen, besproken op het vlak van samenstelling, eigenschappen en toepassingen.