Ecologische geschiedenis

Studiegidsnr:1050FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tim Soens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is thematisch opgebouwd en laat de studenten kennismaken met de grote themata uit de ecologische geschiedenis. Elk thema begint haast noodzakelijkerwijs met een instap in het heden: de “ecologische agenda” van het ogenblik dient als vertrekpunt voor de historische vraagstelling. Thema’s die ondermeer aan bod kunnen komen zijn klimaatverandering;  energie;  voeding;  urbanisatie;  natuurrampen;  (stedelijke) vervuiling; visies op natuur en wildernis; waterbeheer en de relatie tussen economie en ecologie. In elk college wordt één thema geselecteerd dat vervolgens ingeleid wordt en uitgediept aan de hand van concrete casussen. De bedoeling is om studenten te laten kennismaken met een zo breed mogelijk spectrum van concepten, methodologie,  stellingnames, onderzoeksmogelijkheden en - beperkingen binnen de ecologische geschiedenis zowel op Europees en wereldniveau als voor wat betreft de Nederlanden. In één of twee excursies worden de inzicht uit de cursus tot slot getoetst aan enkele kenmerkende landschappen of ecosystemen.