Farmacologie en toegepaste farmacokinetiek

Studiegidsnr:1052FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:84
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guido De Meyer
Ingrid De Meester
Pieter-Jan Guns
Paul Fransen
Erik Mannaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het onderdeel Farmacologie omvat theorielessen. Deze beginnen met een inleiding  tot twee onderdelen van de Algemene Farmacologie: Farmacodynamie en Farmacokinetiek. Farmacodynamie bestudeert de aangrijpingspunten volgens dewelke geneesmiddelen hun effect tot stand brengen. De cursus richt zich vooral op de interactie van geneesmiddelen met receptoren. Verschillende typen van agonisten en antagonisten worden besproken uitgaande van de begrippen affiniteit en intrinsieke activiteit. De lessen Farmacokinetiek bespreken de dispositieprocessen die het verloop van het geneesmiddel in een organisme bepalen. Transport door celmembranen en cellagen, absorptie (opname vanuit de buitenwereld), distributie (verdeling van farmacon over de weefsels), eliminatieprocessen (metabolisme en excretie) en klaring van geneesmiddelen worden behandeld. Deze basiskennis wordt dan toegepast om met behulp van compartiment­modellen de lotgevallen van farmaca in organismen te documenteren. Biologische beschik­baarheid, eliminatiehalfwaardetijd, de effecten van verschillende wijzen van toediening, dosis en dosisinterval komen aan de orde.

De overige theorielessen worden besteed aan de Bijzondere Farmacologie. Dit onderdeel geeft kennis over het werkingsmechanisme, de effecten en majeure indicaties van grote klassen van geneesmiddelen. Hierbij is een selectie gemaakt van geneesmiddelen met toepassingen bij: het autonome zenuwstelsel, allergie en inflammatie, het cardiovasculaire systeem, trombose, pijnbestrijding, lokale en algemene anesthesie, de luchtwegen, het maagdarmstelsel en het centrale zenuwstelsel (neurodegeneratieve aandoeningen, anxiolyse, psychose, depressie en epilepsie), het reproductief systeem en het immuunsysteem.  Wat betreft de immunofarmacologie worden volgende geneesmiddelengroepen nader besproken: therapeutisch gebruikte antilichamen en afgeleide producten, therapeutisch gebruikte cytokinen en geneesmiddelen die direct inwerken op hun werking, immunosuppressiva en immunomodulatoren, het antiviraal repertoire.

De toegepaste Farmacokinetiek maakt onder meer gebruik van computersimulaties om de student praktisch inzicht in de principes en consequenties van farmacokinetiek te geven. Daarbij onderzoeken de studenten de invloed van toedieningswijze en van patiëntgebonden factoren (leeftijd, lever- en nierfunctie) op het verloop van plasmaspiegels van een aantal geneesmiddelen.  De studenten schrijven een kort verslag over de resultaten.