Inleiding tot de wijsbegeerte

Studiegidsnr:1054FLWGES
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guy Vanheeswijck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus wil de studenten via een historisch-thematische benadering laten kennis maken met de belangrijkste wijsgerige stromingen en ideeën in de Westerse filosofie. Concreter geformuleerd, beoogt deze cursus een overzicht van de geschiede­nis van de westerse wijsbegeerte in vier grote tijdvakken (klassieke oudheid, middeleeuwen, moderne tijd, hedendaagse tijd) aan de hand van drie themata: hoe heeft de mens over God gedacht; hoe heeft de mens over de wereld gedacht; hoe heeft de mens over zichzelf gedacht? En als telkens weer­kerend uitgangs­punt omschrijven we hoe hij daarbij de rationa­liteit heeft aangewend. In de marge verwij­zen we dan terloops naar twee andere, meer toegepaste vragen: welke wegen heeft hij uitgestippeld om het geluk te vinden; hoe heeft hij aan die ideeën gestalte gegeven in de insti­tu­ties die hijzelf heeft opgebouwd.