Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Studiegidsnr:1054FLWGES
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guy Vanheeswijck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus wil de studenten via een historisch-thematische benadering laten kennis maken met de belangrijkste wijsgerige stromingen en ideeën in de Westerse filosofie. Concreter geformuleerd, beoogt deze cursus een overzicht van de geschiede­nis van de westerse wijsbegeerte in vier grote tijdvakken (klassieke oudheid, middeleeuwen, moderne tijd, hedendaagse tijd) aan de hand van drie themata: hoe heeft de mens over God gedacht; hoe heeft de mens over de wereld gedacht; hoe heeft de mens over zichzelf gedacht? En als telkens weer­kerend uitgangs­punt omschrijven we hoe hij daarbij de rationa­liteit heeft aangewend. In de marge verwij­zen we dan terloops naar twee andere, meer toegepaste vragen: welke wegen heeft hij uitgestippeld om het geluk te vinden; hoe heeft hij aan die ideeën gestalte gegeven in de insti­tu­ties die hijzelf heeft opgebouwd.