Duits: Cultuur

Studiegidsnr:1056FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duits: Cultuur
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Duits: Grammatica 1 én Duits: Grammatica 2
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patricia Linden
Alex Haider

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Cultuur wordt in deze cursus in tweeërlei zin opgevat:

- Enerzijds gaat er aandacht uit naar het staatsbestel van de Bondsrepubliek Duitsland, ook vanuit historisch perspectief – als cultuur in de brede zin. Zo komen zowel de BRD als de DDR politiek, historisch en cultureel aan bod; er gaat verder aandacht uit naar de politieke structuren van de Berliner Republik; Van deze huidige republiek worden ook de media, het onderwijs en de wereld van de arbeid besproken.  Tot slot wordt ook de rol van de Bondsrepubliek Duitsland in de EU belicht. Praktisch gesproken zullen de studenten over één van de Bundesländer in Duitsland een referaat houden.

- Anderzijds wordt cultuur ook in engere zin behandeld: na een oriënterende theoretische, historische inleiding, waarin het typisch Duitse trias van macht, Geist en herinneringscultuur wordt belicht, komen literatuur en film aan bod. Er zullen tijdens deze seminariereeks drie romans uitvoeriger worden besproken – ook tegen de achtergrond van de maatschappijvormen waarin ze ontstonden. Daarbij zal ook een literatuur- en cultuurwetenschappelijk instrumentarium worden aangereikt, incl. de daarbij horende vakterminologie.  De Duitse film, die na de laatste eeuwwende een onmiskenbare heropleving kent, wordt in het historische en cultuurwetenschappelijke perspectief van de buitengewoon succesvolle Duitse filmindustrie van de Weimarer Republik geplaatst. Tot slot zal de typisch Duitse herinneringscultuur – die ook het voorwerp uitmaakt van felle actuele debatten in de politieke wereld – worden besproken; na een korte theoretische oriëntatie gaan de studenten aan de hand van praktische opdrachten (onderzoek en referaat) rond het thema Erinnerungsorte aan de slag.