Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Architectuur en omgeving: sociologie en de stad

Studiegidsnr:1056FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1056FOWARC moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1066FOWARC + 1035FOWARC + 1014FOWARC.
Contacturen:21
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Geldof

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Ontwerpen, maar voor wie en in welke wereld? Hoe beïnvloedt de omgeving het ontwerp? Hoe werkt een ontwerp in op de omgeving? Wat is precies die relatie met de omgeving? En wat moeten we weten over de stad, haar ontwikkeling en haar dynamieken om het ontwerp er toe te kunenn verhouden?

Voor een socioloog gaat het daarbij niet in de eerste plaats om de ruimte of de bebouwde omgeving, maar om de mensen in die ruimte. Hoe gebruiken zij de ruimte? Hoe beïnvloedt de omgeving hun handelen? Op welke manier dragen goede ruimtelijke planning, goede stadsontwikkeling en goede ontwerpen bij aan de leefkwaliteit van de samenleving of van de stad? Daarbij gaat het evengoed om het ontwerpen van openbaren ruimtes als straten, pleinen, parken of steden, als om privéruimtes en semi-publieke ruimtes, zoals bibliotheken, cafés, stations, …

'Sociologie en de stad' onderzoekt wat we moeten weten over de stad, over haar functies, over haar bewoners en gebruikers, over haar veranderingen en uitdagingen? Daarvoor verkennen we in deze inleidende cursus (stads)sociologie voor 2de bachelor vanuit een (stads)sociologisch perspectief de stad en haar omgeving, en zoeken we naar de impact daarvan op ontwerpvragen. Sociologie en demografie zijn de wetenschappelijke disciplines die ons daarbij inzicht op de (impact van) de veranderende samenleving en omgeving kunnen bieden.

De hoorcolleges streven naar een sociologische basiskennis van de stad, gericht op het begrijpen van maatschappelijke veranderingen in onze hedendaagse risicomaatschappij. De focus ligt op het begrijpen van de stad en van de ruimtelijke en sociale dynamieken van de stad als ontwerpomgeving. We gaan in op de esentie van stad en stedelijkheid, de creatieve stad en het belang van de publieke ruimte, sociale stadsvernieuwing versus gentrificatie, bevolkingsevoluties en de transitie naar superdiversiteit en toekomstvisies op de stad van de 21ste eeuw.

Het vak moet studenten in staat stellen relevante maatschappelijke veranderingen (vanuit een sociologisch kader) te interpreteren, als input voor en maatschappelijke context van interdisciplinaire ontwerpactiviteiten. Studenten moeten zelfstandig academische sociologische informatie kunnen verwerven en verwerken en kritisch kunnen reflecteren over de vakinhoud en over de maatschappelijke context waarbinnen ze actor worden.