Mondelinge oefeningen

Studiegidsnr:1059FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Mondelinge oefeningen.

'Mondelinge oefeningen' kan pas gevolgd worden wanneer de student een credit behaalde voor 'academische en filosofische vaardigheden ' en 'Logica met oefeningen'.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Katrien Schaubroeck
Jasper Van de Vijver
Leen Verheyen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Mondelinge Oefeningen wil aan de studenten een praktische vorming bieden om zich te bekwamen in de presentatie van een mondelinge uiteenzetting en in de participatie aan een groepsdiscussie. Meer bepaald dienen de studenten zich te oefenen in volgende drie vaardigheden: het onderbouwen en stellen van kritische vragen; het voorbereiden en naar voor brengen van een mondelinge uiteenzetting; het presenteren en verdedigen van een standpunt in een debat. De onderwijsvorm bestaat uit seminaries in kleine groepen. Er wordt permanent geëvalueerd maar er zijn ook meerdere expliciete evaluatiemomenten voor het vak: een actualiteitsopdracht, een korte presentatie over een filosofisch thema naar keuze, debatten over een actueel thema, de presentatie van een eigen onderzoekspaper.