Epidemiologie en volksgezondheid

Studiegidsnr:1061FBDBMW
Vakgebied:Biomedische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:42
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristel Sleegers
Erik Fransen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus worden de basisbegrippen van de epidemiologie toegelicht.

In de context van milieu-epidemiologie wordt de impact van blootstelling aan stoffen uit het leefmilieu voorgesteld aan de hand van case studies. Er wordt ingegaan op humane biomonitoring, biomerkers, dosis-effect en dosis-response relaties. Verder wordt aandacht besteed aan de vroege moleculaire effecten van blootstelling. Hierbij wordt er ingegaan op het gebruik van –omics in epidemiologisch onderzoek. –Omics technologieën laten toe om in humane stalen op genoomwijd niveau moleculaire veranderingen geassocieerd met blootstelling in kaart te brengen. Daarnaast wordt behandeld hoe gegevens uit humane biomonitoringsstudies gebruikt kunnen worden om de gezondheidswinst (en de daarmee gekoppelde economische winst) van preventieve maatregelen in te schatten.

Binnen het deel ‘Burden of Cancer’ worden de onderdelen van een ‘Cancer Burden’ uitgelegd: incidentie, prevalentie, mortaliteit en overleving. Er wordt ingegaan op de kankerregistratie in België en de trends in België worden in een internationale context geplaatst. De link tussen kankertrends en risicofactoren wordt besproken aan de hand van de ‘European Code against Cancer’ van de WHO, waarbij nationale en internationale gegevens gebruikt worden ter illustratie.