Frans: Cultuur 2

Studiegidsnr:1062FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Frans: Cultuur 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Frans: Cultuur 1
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kris Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het nationale patrimonium neemt in het Franse culturele bewustzijn en in de publieke opinievorming een bijzondere plaats in, die toch wel wat verschilt van de beperkte aandacht die in België en Vlaanderen uitgaat naar het culturele patrimonium. In deze cursus wordt dan ook in vergelijkend perspectief ingegaan op Franse architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst, zoals deze tot uiting komen in het Franse cultuurpatrimonium (monumenten, kunstwerken, musea) dat vandaag de dag regelmatig opduikt in bv. de Franse pers. Het hoofdthema van de cursus betreft echter het Franse historisch-literaire patrimonium dat vandaag nog steeds springlevend is in de Franstalige wereld. De nadruk ligt daarbij op de belangrijkste genres, auteurs, tendensen en problemen van de Franse letterkunde sinds de Renaissance tot vandaag, met een accent op de hedendaagse roman. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de Europese context en aan de historische politiek-culturele achtergrond (in die zin bouwt de cursus voort op het opleidingsonderdeel cultuur 1) waarmee de literaire evolutie onlosmakelijk verbonden is. 

De cursus is opgevat als een lezingenreeks waarbij de docent een aantal van deze thema's behandelt, op basis van cursusmateriaal dat de studenten op voorhand lezen en inspeelt op hun vragen (de colleges zijn m.a.w. een combinatie van hoorcollege en responsiecollege). Een deel van de cursus bestaat uit literaire analyses van een aantal belangrijke teksten, waarbij eigen inbreng van de studenten sterk wordt aangemoedigd. 

De studenten lezen ook enkele literaire kritieken en/of wetenschappelijke artikelen over de hedendaagse Franse roman en twee literaire werken te kiezen uit een lijst die wordt meegedeeld bij het begin van het academiejaar.