Erfgoed en publieksgeschiedenis

Studiegidsnr:1073FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert De Munck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus onderzoekt de plaats van geschiedenis en erfgoed in de publieke ruimte en commerciële producten. Er wordt stilgestaan bij de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar een groter publiek via vulgariserende boeken, tentoonstellingen, documentaires en digitale media. Bovendien wordt gereflecteerd over de spanning tussen geschiedschrijving enerzijds en erfgoed en herinnering anderzijds, inclusief in de omgang met en de beleving van het verleden in de media, de toeristische sector, het cultuurbeleid en het dagelijkse leven in meer algemene zin. De rode draad doorheen de cursus is de spanning tussen een wetenschappelijke, academische benadering enerzijds en de ‘beleving’ bij een groter publiek anderzijds. De centrale vragen zijn 1) hoe het verleden wordt gerepresenteerd in verschillende media en in uiteenlopende (institutionele en andere) contexten en 2) welk soort verleden vorm krijgt in de ‘vertaling’ naar een groter publiek.