Spaans: Vertalen Spaans > Nederlands 2

Studiegidsnr:1079FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Vertalen Spaans > Nederlands 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel als hij geslaagd is voor Spaans: Vertalen Spaans > Nederlands 1
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Iris Schrijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee luiken, die parallel worden aangeboden: (1) vertaling en revisie van gespecialiseerde teksten; (2) samenvattend vertalen.

Het eerste luik biedt een algemene inleiding op het vertalen van gespecialiseerde teksten, met aandacht voor de volgende aspecten: het lokaliseren, evalueren en efficiënt gebruiken van bronnenmateriaal, kwaliteit van de brontekst en kwaliteitsnormen in de doeltaal, revisiecriteria en -procedures, en evaluatie van het vertaalproces. Er wordt gewerkt met concrete en beperkte opdrachten rond teksten uit verschillende domeinen. Van de studenten wordt een grote alertheid gevraagd met betrekking tot specifieke vertaalproblemen, het gehanteerde register, het bronnenonderzoek en de verantwoording van de gevolgde vertaalstrategie.

Binnen het tweede luik worden er mondelinge en schriftelijke Spaanstalige teksten gesynthetiseerd vertaald naar het Nederlands conform een specifieke opdracht waarin de functie, het doelpubliek en het publicatiemedium van de vertaling wordt gespecifieerd. In dit deel wordt zodoende met name gewerkt aan de luister- en leesvaardigheid in het Spaans en de schrijfvaardigheid in het Nederlands. Bovendien komen de documentatie-, vertaal- en revisiestrategieën die in het eerste luik worden verworven ook in dit luik van pas.