Filosofie van de muziek

Studiegidsnr:1080FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marlies De Munck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden een aantal centrale thema's uit de muziekfilosofie behandeld, gegroepeerd rond de volgende vragen:

- Is muziek een taal?

- Is muziek een symbool?

- Wat is de relatie tussen muziek en emoties?

- Wat is de betekenis van (puur instrumentale) muziek?

- Hoe kunnen we de muzikale ervaring filosofisch begrijpen?

- Wat is (het filosofisch belang van) de relatie tussen muziek, maatschappij en politiek?

- Wat is het ontologisch statuut van een muzikaal werk?

- Hoe moet een muzikant zich verhouden tot de canon?

- Wat is het verband tussen muziek en tijd?

- Wat is de rol van muziek in film?

Op basis van de lectuur van historische en hedendaagse kernteksten uit de muziekfilosofie wordt er telkens een antwoord gezocht op deze vragen.