Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bronnen en beginselen van het recht

Studiegidsnr:1100RECBBR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Velaers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus beoogt een inzicht te geven in het rechtssysteem. Het recht wordt geacht gericht te zijn op het tot stand brengen van een 'rechtszekere' en 'rechtvaardige' ordening van het samenleven van mensen, door het opleggen van regels, het toepassen en handhaven ervan.

Na een algemene inleiding over het wezen van het recht, bevat de cursus drie delen: 

-In een eerste deel worden de verschillende bronnen van het objectief recht - wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, gewoonte, billijkheid en algemene rechtsbeginselen - onderzocht.

-In het tweede deel wordt het subjectief recht ontleed (rechtssubject, rechtsobject, soorten subjectieve rechten, ontstaan uitoefening en tenietgaan)

-Tenslotte  worden de basisbeginselen en specifieke bronnen van de verschillende rechtstakken  besproken.

De student wordt vertrouwd gemaakt met de bouwstenen van het rechtssysteem en maakt aldus ook kennis met de basisbegrippen van de juridische taal.