Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bestuursrecht

Studiegidsnr:1100RECBES
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Bestuursrecht: credit voor Staatsrecht
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ingrid Opdebeek

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel bestuderen we vooral het algemeen bestuursrecht, dit zijn de algemene beginselen en regels die de bevoegdheden en de werking van het bestuur (de uitvoerende macht) regelen, meer bepaald de relatie burger – bestuur, de relatie tussen besturen onderling en het toezicht op het bestuur.  Het bijzonder bestuursrecht (omgevingsrecht, vreemdelingenrecht, overheidsopdrachtenrecht,  …) ontleden we in dit opleidingsonderdeel niet systematisch, maar het komt wel aan bod in diverse voorbeelden en casussen.

Na een omschrijving in deel I van het begrip, de kenmerken en de bronnen van het bestuursrecht, komt in deel II het besluitvormingsinstrumentarium van de overheid aan bod. Hier besteden we vooral aandacht  aan de specifieke bevoegdheid van het bestuur tot het uitvaardigen van eenzijdige bestuurlijke rechtshandelingen en pseudowetgeving, maar ook aan het contractueel handelen van de overheid.  Vervolgens komen de mensen en middelen van het bestuur aan het bod: de specifieke rechtspositie van het overheidspersoneel en de overheidgoederen (deel III).

Hoe ziet het bestuurlijk landschap eruit? In deel IV bestuderen we de bestuursorganisatie, via begrippen als centralisatie, decentralisatie, verzelfstandiging, bestuurlijk toezicht …. Ook het begrip bestuur als rechtsfiguur ontleden we, met bijzondere aandacht voor het begrip ‘administratieve overheid’.  

Belangrijk in het bestuursrecht is de preventieve rechtsbescherming tegen het bestuur. In deel V  komen de beginselen en waarborgen aan bod die de relatie tussen het bestuur en de bestuurde beheersen, zoals de beginselen van behoorlijk bestuur, de formele motivering van bestuurshandelingen, de openbaarheid van bestuur enz. 

In deel VI. onderzoeken we de curatieve bescherming tegen het bestuur. Indien de overheid de regels niet naleeft, over welke (bestuurlijke of jurisdictionele) rechtsbescherming beschikt de bestuurde dan?

Ten slotte zoeken we in deel VII naar de algemene beginselen van het bestuurlijk handhavingrecht.