Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Personen- en familierecht

Studiegidsnr:1100RECPFR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frederik Swennen
Aïda Verstappen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel behoort tot de juridische opleidingsonderdelen met oefeningen in het bacheloretraject.

Het personen- en familierecht behoort tot het burgerlijk recht. Het regelt de persoonlijke levensloop van mensen vanaf de geboorte tot aan het overlijden, zowel als individu, als in relatie tot de natie (nationaliteit en burgerschap), als tot familieleden. 

Het personenrecht regelt het statuut van de persoon als individu in het rechtsverkeer. Enerzijds wordt bepaald wie personen zijn, hoe zij hun identiteit ontwikkelen en hoe we hen identificeren. Anderzijds bepaalt het welke categorieën van personen (vreemdelingen, minderjarigen, meerderjarige beschermde personen, geesteszieken, in welke mate mogen deelnemen aan het rechtsverkeer.

Het familierecht regelt de plaats van personen binnen drie soorten persoonlijke verhoudingen, die we familierechtelijke betrekkingen noemen: die tussen partners, die tussen ouders en kinderen en die tussen andere verwanten.  

Doorheen de cursus gaat aandacht naar twee extra dimensies. Enerzijds komen in stukjes "context" actuele discussiepunten aan bod. Anderzijds wordt culturele achtergrond geboden, die het de studenten moet vergemakkelijken de leerstof te verwerken.

De onderwijsvorm is tell, show, do, review. Per hoofdstuk worden tijdens de hoorcolleges de theoretische “kapstokken” algemeen toegelicht. Vervolgens worden de studenten wegwijs gemaakt in de wettelijke regelingen. Nadere uitleg kan de student vinden in het handboek. Uiteraard kunnen tijdens deze colleges, en voordien en nadien, ook vragen worden gesteld. Tijdens de oefeningencolleges worden eerst multiple choice vragen opgelost. Ten tweede worden actuele casussen besproken waarop de student de verworven kennis voortschrijdend leert toe te passen. Die oefeningen gelden als voorbereiding op de kennis- en begripsvragen op het examen. De studenten worden vervolgens aan de hand van de actualiteit aangezet om kritische vragen te stellen bij de wettelijke regelingen. Dit debat dient als voorbereiding op de inzichtsvragen op het examen. Voor de oefeningencolleges zijn er verwerkingsopdrachten beschikbaar op Blackboard. Ze verlopen interactief. 

 
De dwingende en aanvullende regels over de vermogensrechtelijke gevolgen van familierechtelijke verhoudingen, andere dan alimentatie, komen aan bod in het opleidingsonderdeel Familiaal Vermogensrecht (huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingen en testamenten).