Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Socialezekerheidsrecht

Studiegidsnr:1100RECSZR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Freek Louckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel socialezekerheidsrecht beoogt de studenten een basiskennis bij te brengen van het Belgische socialezekerheidsrecht, vanuit een historisch, fundamenteel en positiefrechtelijk perspectief. Op deze basis kunnen de studenten hun inzicht en kennis van het socialezekerheidsrecht grondiger uitdiepen in de module sociaal recht van de Masteropleiding.

De lessenreeks start met een algemene inleiding, waarin we de aandacht richten op begrip sociale zekerheid, respectievelijk de technieken, de inhoudelijke krachtlijnen en de kentrekken van het socialezekerheidsrecht, de mensenrechtelijke en grondwettelijke fundamenten van het Belgische socialezekerheidsrecht en de krachtlijnen van de bevoegdheidsverdeling in het domein van de sociale zekerheid.

Nadien analyseren we de naar Belgisch recht georganiseerde sociale verzekeringen, die de (diverse categorieën van de beroepsactieve) bevolking indekken tegen de klassieke "sociale risico's" (gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, werkloosheid, ouderdom en overleving van de kostwinner, gezinslast). Bij de bespreking van deze sociale verzekeringen wordt systematisch gefocust op de volgende aandachtspunten: de rechtshistorische ontwikkeling van de verzekeringsregeling, de basiswetgeving die de sociale verzekering actueel organiseert, de voorwaarden die moeten worden vervuld met het oog op het genot van de door de verzekering voorziene prestaties van sociale zekerheid, de prestaties waarop de betrokken verzekeringsregeling aanspraak verleent, de administratieve en financële organisatie van de verzekering. Ter afronding van de analyse van de naar Belgisch recht bestaande sociale verzekeringen, gaan we in op de categorische indeling van de beroepsactieve bevolking en de basisprincipes die de kwalificatie van arbeidsrelaties beheersen, respectievelijk op de basisbeginselen van de bijdrageregeling geldend in het stelsel van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen.

Een derde thema dat in dit opleidingsonderdeel aan bod komt, zijn de naar Belgisch recht bestaande regelingen van sociale bijstand. De verschillende regelingen worden besproken, met een focus op dezelfde aandachtspunten als deze die de analyse van de sociale verzekeringen structureren.

Aan het einde van de lessenreeks wordt tenslotte aandacht besteedt aan enkele algemene administratieve en procesrechtelijke aspecten van het Belgische socialezekerheidsrecht.

Dit opleidingsonderdeel betreft de studie van het Belgische socialezekerheidsrecht, maar legt ook de verbanden met het internationale en Europeesrechtelijke kader en de maatschappelijke context waarin deze rechtstak gedijt.