Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Studiegidsnr:1100RECVVS
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Vennootschappen, verenigingen en stichtingen: credit voor Verbintenissenrecht
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Robby Houben

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1: Vennootschap, vereniging en andere rechtsfiguren.

In dit deel worden de vennootschap, de vereniging en andere rechtsfiguren behandeld met specifieke aandacht voor de typologie van de vennootschappen. In deze typologie worden alle in het Belgisch recht bestaande vormen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen besproken en toegelicht. Alle vennootschapsvormen worden behandeld met hun eigen specifieke kenmerken en concrete casussen worden aangewend om de eigenheid van elke vennootschapsvorm te illustreren. Daarnaast komen de vormen van vereniging aan bod, die ook worden toegelicht aan de hand van concrete casussen.

Het centraal rechtspersoonsbegrip wordt uitgelegd.

Deel 2: Oprichting van de vennootschap

In dit deel wordt de oprichting van de vennootschap besproken met de specifieke kenmerken inzake pluraliteit, toestemming, bekwaamheid, voorwerp, inbrengen en winstoogmerk. Ook komen de vormvereisten en de sanctieregeling, alsook het preconstitutief handelen voor een vennootschap in oprichting aan bod.

Deel 3: Naam, zetel en nationaliteit

De naam, zetel en nationaliteit van de vennootschap worden besproken, met aandacht voor de problematiek van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing.

Deel 4: Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap worden bestudeerd, met specifieke aandacht voor het bestuur en de vertegenwoordiging in de eigenvermogenvennootschappen. De belangenconflictregeling wordt geanalyseerd. Het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid in alle vormen wordt besproken. De figuur van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon wordt tevens toegelicht.

Deel 5: Besluitvorming door vennoten en aandeelhouders

De besluitvorming door vennoten en aandeelhouders wortd geanalyseerd, met specifieke aandacht voor de besluitvorming in de algemene vergadering van eigenvermogenvennootschappen.

Deel 6: Aandelen

De aandelen worden bestudeerd met aandacht voor de eigen kenmerken van het aandeel, de overdracht, certificering, transparantie en openbaar overnamebod.

Deel 7: Kapitaal en vermogen in de eigenvermogenvennootschappen

In dit deel komt het kapitaal van de NV en het eigen vermogen van de BV en CV aan bod met aandacht voor de vorming van het kapitaal/vermogen (bijvoorbeeld regels over inbreng, oprichtersaansprakelijkheid, enzovoorts) en het kapitaal/vermogensbehoud (bijvoorbeeld dividend, kapitaalvermindering, alarmbelprocedure, enzovoorts).

Deel 8: Rechtsvormoverschrijdende normen

In dit deel wordt aandacht besteed aan de vennootschapsgroepen en consolidatie.

Deel 9: Boekhoud- en jaarrekeningrecht en controle

Dit deel gaat in op de jaarrekening, het jaarverslag en de controle door de commissaris.

Deel 10: Conflicten in de vennootschap

Deel 10 behandelt de conflicten in de vennootschap met aandacht voor de geschillenregeling (uittreding en uitsluiting).

Deel 11: Ontbinding en vereffening van de vennootschap

Dit deel gaat in op de verschillende grondslagen voor ontbinding, de procedure bij vrijwillige ontbinding en de verefenning van vennootschappen in al zijn aspecten.

Deel 12: Herstructurering

Dit deel behandelt de fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak.

Deel 13: Bijkantoren

Deel 13 gaat in op de regeling van de bijkantoren.