Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Goederenrecht

Studiegidsnr:1100RECZAK
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Nicolas Carette

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de structuur van zakelijke rechten. Het goederenrecht wordt er gesitueerd binnen het geheel van het vermogensrecht. Ook worden de gemeenschappelijke elementen van alle zakelijke rechten bestudeerd. Hoe onderscheiden zakelijke rechten zich van vorderingsrechten, wat zijn de wezenskenmerken van zakelijke rechten, welke bescherming wordt geboden aan zakelijke rechten?

Het tweede deel handelt over het object van de zakelijke rechten, de goederen. De goederen worden ingedeeld in roerende en onroerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke goederen, private en domeingoederen, vervangbare en niet-vervangbare goederen, enz. Ook wordt stilgestaan bij het belang van deze onderscheidingscriteria binnen het domein van de zakelijke rechten.

In het derde deel komt het eigendomsrecht aan bod (evolutie, sociale dimensie, afbakening, eigendomsrecht als mensenrecht en mede-eigendom).

Het vierde deel gaat in op de overige zakelijke rechten, namelijk het vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden.

In het laatste deel worden de wijzen bestudeerd waarop zakelijke rechten kunnen worden verkregen. Zowel de conventionele wijzen van overdracht van zakelijke rechten als de wettelijke wijzen van verkrijging (natrekking, bezit, verjaring, zaakvorming, enz.) komen aan bod.