Probleemoplossend denken voor ingenieurs

Studiegidsnr:1100WETPDI
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Siegfried Denys
Silvia Lenaerts
Roeland Samson
Tom Tytgat
Katrien Michiels
Sammy Verbruggen
Sarah Lebeer
Siegfried Vlaeminck
Birgit Uytterhoeven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In probleemoplossend denken wordt in een theoretisch luik een inleiding gegeven. Verschillende oplossingsstrategieën zoals PDCA en TRIZ worden belicht. Aan de hand van voorbeelden worden de stapsgewijze oplossingsstrategieën geïllustreerd. Studenten geraken vertrouwd met het opstellen van modellen in allerlei vormen om de realiteit te abstraheren tot een beheersbaar systeem.

In een tweede luik wordt door vijf professoren binnen het departement bio-ingenieurswetenschappen een les gegeven waarin hun onderzoek en/of vakdomein gesitueerd wordt. Ze halen de problemen uit hun onderzoek aan en aan de hand van een stapsgewijze oplossingsstrategie laten zijn zien hoe hun onderzoek verder loopt.

Het derde luik van dit vak bestaat uit een groepsopdracht waarin groepjes van 5 studenten aan de slag gaan met een eigen casus. In 3 responsiecolleges/begeleide werksessies wordt de voortgang van de casussen besproken. Deze groepsopdracht leidt uiteindelijk tot een procesportfolio waartoe ook een eindverslag behoort van de probleemoplossing. Daarnaast wordt een poster gemaakt die dan toegelicht wordt aan een jury op een finale posterbeurs.