Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Cultuur- en mediatheorie

Studiegidsnr:1101PSWCMT
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Weyns
Gert Verschraegen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak is geconcipieerd als een ruime basiscursus cultuursociologie en biedt een grondige kennismaking met de belangrijkste cultuur- en mediatheorieën. De cursus bestaat uit vijf delen. 
In een eerste deel worden verschillende cultuursociologische benaderingen geschetst (hermeneutische benadering, cultural studies benadering, kritische theorie, cultural studies benadering, veldanayse, historisch-sociologische benadering). 
In het tweede deel worden de belangrijkste theorieën en klassieke onderzoeken betreffende de verschillende cultuurdimensies behandeld (m.n. de constitutieve dimensie: taal; de cognitieve dimensie: kennis, mythologie, wereldbeelden; de evaluatieve dimensie: 
waarden; de esthetische dimensie: kunst en erotiek; de praxeologische dimensie; rituelen, instituties, tradities, gewoonten). 
In het derde deel wordt dieper ingegaan op cultuursociologische analyses van de media (met o.m. aandacht voor spektakelmaatschappij, second media age, tv-cultuur, cybercultuur).
In het vierde deel wordt aandacht besteed aan thema's als hogere versus lagere cultuur; cultuur- en kunstproductie, de vorming van culturele identiteiten. 

Ten slotte komen culturele veranderingsprocessen op langere termijn aan de orde (modernisering, de vorming van de netwerkmaatschappij).