Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Oriënteringsstage (S2)

Studiegidsnr:1102ASEOTS
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Algemene didactiek
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Elke Struyf
Johan Rock
Hans Ihmsen
Ilse Mertens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens deze stage draaien de studenten een korte periode mee in een hen toegewezen secundaire school (aso, tso, bso of een combinatie hiervan) in de grootstedelijke context. Zij doen dit als observator en – waar opportuun – als participant. Zij krijgen observatieopdrachten op het niveau van de school, de leraar en de leerling. Zij lopen in de voetsporen van een of meer leraren (waaronder een vakmentor), wonen vergaderingen bij, surveilleren mee op de speelplaats, bezoeken praktijklessen en wonen een vooraf bepaald aantal lessen bij met specifieke observatieopdrachten, als opstap naar de vakdidactieken en de opleidingsonderdelen binnen de onderwijskundige leerlijn.

De studenten:

  • observeren (in duo) het didactisch handelen van twee leerkrachten die lesgeven in hun eigen vakgebied of een vakgebied dat hier sterk bij aanleunt, waarna ze hierover in groep reflecteren;
  • observeren (in duo) twee klasgroepen die bij voorkeur verder afstaan van hun eigen vakgebied, waarna ze hierover in groep reflecteren;
  • participeren waar zinvol en mogelijk als assistent-leraar in de les of in de school;
  • observeren en analyseren de schoolorganisatie, -beleid en –cultuur via de schoolwebsite, de beschikbare schooldocumenten en via gesprekken met leerlingen, leerkrachten, een leerlingenbeleider, een directeur of coördinator en zullen hierover individueel of in groep reflecteren.