Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Algemene Taalwetenschap 1

Studiegidsnr:1103FLWTLA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dieter Vermandere

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het college zal vanaf 2017-2018 volledig gewijd zijn aan de brede taalkundige discipline van de sociolinguïstiek.


In dit opleidingsonderdeel krijgen de studenten een grondig overzicht van de sociolinguïstische benadering van taalvariatie en taalverandering. De vijf belangrijkste parameters van taalvariatie en - verandering komen hierbij uitgebreid aan bod (tijd, plaats, sociale status, register en stijl, spreek- vs. schrijftaal). De studenten krijgen in dit college zowel een overzicht van de ontwikkeling van de sociolinguïstiek, als ook een uitdieping van specifieke topics en methodologieën (kwalitatief en kwantitatief).

Hierbij komen de volgende topics en aspecten aan bod:

- taal en variatie: norm en keuzes

- taal, dialect, regiolect, ...

- ontwikkeling van de sociolinguïstiek

- methodologie van het sociolinguïstisch onderzoek

- meertaligheid: language planning / policy / management

- meertaligheid: taalcontact (code-switching, code-mixing)

- meertaligheid en taalstatus

- taalcontact: creooltalen, pidgins

- taalverandering

- talige attitudes

- stilistische variatie

- taal en identiteit, etniciteit

- conversatieanalyse

- interculturele communicatie