Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Verklarende statistiek

Studiegidsnr:1103TEWKWM
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:50
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Heidi Arnouts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Als inleiding tot de verklarende of inferentiële statistiek wordt het begrip schatter uitgelegd. De klemtoon ligt hierbij op de steekproefproportie, het steekproef­gemiddelde en de steekproefvariantie. Voor elk van deze schatters wordt de steekproefverdeling afgeleid. Het belang van de centrale limietstelling wordt hierbij beklemtoond. De onderwerpen die hierna aan bod komen zijn het opstellen van betrouwbaarheidsintervallen en het toetsen van hypothesen. Na een algemene inleiding over toetsen worden de belangrijkste toetsen voor ligging, spreiding en verdeling behandeld, voor verschillende meetschalen en voor één, twee en meer dan twee populaties. De aandacht gaat uit naar zowel parametrische hypothesetoetsen als niet-parametrische hypothesetoetsen.  De principes van equivalentietoetsen en van het optimaal statistisch proefopzet komen eveneens aan bod. De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van economische, bedrijfseconomische en technologische toepassingen. Alle concepten en berekeningen worden geïllustreerd aan de hand van het softwarepakket JMP.