Duits: Grammatica 3

Studiegidsnr:1104FLWTLD
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duits: Grammatica 3
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Duits: Grammatica 1 én Duits: Grammatica 2
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tanja Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In Duitse Grammatica 3 wordt de kennis die in de vakken Duitse grammatica 1 en 2 verworven werd, verder uitgebreid. Concreet staan daarbij volgende thema's op het programma:

-bijwoord (Adverb), voegwoord (Konjunktion), voorzetsel (Präposition) en voornaamwoord (Pronomen).

de grammaticale categoriën van het werkwoord (i.h.b. Modus en Genusverbi (= actief en passief))

Modale werkwoorden: betekenis en gebruik van wollen, sollen, mögen, dürfen, müssen en können. De begrippen 'deontisch' en 'epistemisch' worden behandeld; verder focussen we op gelijkenissen en verschillen met het Nederlands.

Infinitiefconstructies: welke werkwoorden kunnen in het Duits met een infinitief (al dan niet met -te) worden verbonden? In het Nederlands zijn de opties in de regel groter (bijvoorbeeld: Het gaat regenen; Hij komt zijn vrouw afhalen; Ze stond te praten). Hoe moeten dergelijke infinitiefconstructies in het Duits vertaald worden worden?