Nederlandse taalkunde 2: synchrone taalstudie

Studiegidsnr:1108FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Nederlandse taalkunde 2: synchrone taalstudie
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Nederlandse taalkunde 1: basisbegrippen van zins- en woordbouw
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Gillis
Jan Nuyts
Hanne Kloots
Reinhild Vandekerckhove

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee verschillende delen, waartussen in de mate van het mogelijke  kruisverbanden worden gelegd.

Het eerste deel van de cursus (ca. 8 lesbeurten) is primair ‘theoretisch-linguïstisch’. Het biedt een introductie in het algemeen-taalkundige begrippenkader  voor de beschrijving van het taalsysteem, toegepast op het Nederlands. Dit deel bestaat nogmaals uit twee onderdelen die elk focussen op een andere dimensie van het taalsysteem: het eerste deel behandelt de basisbegrippen van de syntaxis en de semantiek (de klassieke ‘grammatica’; ca. 4 lesbeurten); het tweede deel behandelt de basisbegrippen van de fonologie en de fonetiek, in onderlinge relatie (ca. 4 lesbeurten). De component fonetiek – waarin variatie centraal staat – heeft een brugfunctie naar het tweede deel van de cursus.

Het tweede deel van de cursus (ca. 4 lesbeurten) is primair variatielinguïstisch, en concentreert zich op sociale en geografische variatie in het noordelijke en zuidelijke Nederlands. We bestuderen zowel uitspraakvariatie als morfologische en syntactische variatiepatronen.