4-Uitvoeringstechnieken

Studiegidsnr:1108FTIUVT
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:72
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Cedric Vuye
Frie Van Haerenborgh
Ben Maes
Björn Kusé

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel worden onderstaande topics behandeld die bij de meeste werven gedurende de eerste maanden worden uitgevoerd.

  • Elke werf heeft een werfinstallatie nodig, zoals werfketen, een omheining, verticaal transport, tijdelijke nutsvoorzieningen, laad- en loszone, ... en mogelijk een tijdelijke werfweg of fundering voor een torenkraan. Er wordt eveneens kort ingegaan op de nodige meldingen en vergunningen. Het bouwrijp maken van het terrein hoort eveneens bij deze voorbereidende werken.
  • Meestal wordt dan gestart met het aanleggen van de bemaling om het grondwaterpeil voldoende te verlagen. Alle verschillende types, zoals een horizontale bemaling, bemaling met vertikale filters of dieptebronnen, retourbemaling, ... komen uitgebreid aan bod.
  • De volgende stap bij het verwezenlijken van een grote bouwput is meestal het plaatsen van een tijdelijke beschoeiing. Hierbij komen volgende technieken aan bod: dam- en combiwanden, slibwanden, palenwanden, soil mixwanden, berlinerwanden, en tevens de verankering van deze wanden met nagels of grondankers.
  • Hierna komen de diverse technieken aan bod om bestaande funderingen te versterken en de bestaande nabijgelegen constructies of beschoeiingswanden te schoren, indien geen ankers zouden gebruikt worden.
  • Vooraleer over te gaan tot de diepfunderingstechnieken, worden de verschillende funderingstypes die behoren tot de fundering op staal eveneens toegelicht. Bijkomend wordt een overzicht gegeven van methoden om de bestaande ondergrond te verbeteren zodat een fundering op staal gebruikt kan worden i.p.v. een veel duurdere diepfundering.
  • Binnen het hoofdstuk diepfunderingen komen alle types paalfunderingen (prefab, in de grond gevormd, stalen buispalen, houten heipalen, ...) aan bod met bijbehorende kwaliteitstesten, evenals de fundering op valse putten.
  • Het laatste behandelde topic gaat over de verschillende bekistingstechnieken, zoals traditioneel bekisten, glij- en klimbekisting, prefab bekistingssystemen, verloren bekistingen, ...