4-Bouwfysica

Studiegidsnr:1109FTIBFY
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:56
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stijn Verbeke
Charlotte Verhaeghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

HOORCOLLEGES

De problematiek van WARMTE, VOCHT en VENTILATIE in gebouwen wordt behandeld.

Kennis van het warmtetransport door een gebouwschil laat toe bouwdelen adequaat thermisch te isoleren, bouwknopen gepast te ontwerpen, beglazing te beoordelen. Niet-stationair warmtetranport beschrijft hoe bouwdelen opwarmen/afkoelen. Het garanderen van thermische behaaglijkheid voor de gebouwgebruiker is steeds een eis.

Het vochtgedrag van gebouwen wordt beschreven aan de hand van oppervlakte-  en inwendige condensatie, hygroscopiciteit en capillariteit van bouwmaterialen. Vochttransport wordt teweeggebracht o.a. ten gevolge van opstijgend grondvocht en slagregen.

In het onderdeel ventilatie worden de luchtstromen binnen een gebouw besproken. De fysische grootheden en wetmatigheden worden geanalyseerd. Zowel natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie als in-/ex-filtratie worden in ogenschouw genomen. 

 

 

Voor elk van deze drie onderdelen wordt de link met de (bouw)praktijk gelegd.; bvb. op basis van fysische analyse komen tot een gepaste ventilatiestrategie waarmee men in gebouwen met een zo luchtdicht mogelijke schil de binnenluchtverontreiniging kan bestrijden.

PRACTICUM

De student analyseert enkele bouwfysische aspecten van een eenvoudige eengezinswoning en stelt desgevallend fysisch correcte verbeteringen voor.

  1. Een vereenvoudigde warmteverliesberekening van een eengezinswoning
  2. berekening en evaluatie van U-waarden van scheidingsconstructies en het peil van globale isolatie (K-peil) volgens de energieprestatieregelgeving in Vlaanderen,
  3. bepalen en evalueren van het risico op inwendige condensatie; toepassing van de methode van Glaser aan de hand van:
  • handmatige berekening  
  • software ter controle,
  1. bepalen en evalueren van de warmtedoorgangscoëfficiënt van bouwknopen aan de hand van vereenvoudigde methodes en softwaresimulaties (bvb. Therm of Trisco)