Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duitse taalbeheersing 3

Studiegidsnr:1110FLWTLD
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duitse taalbeheersing 3

De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Duitse taalbeheersing 2
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tanja Mortelmans
Tom Smits
Alex Haider
Liselotte Van der Gucht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De klemtoon in dit vak ligt op het verdere verrijken en verfijnen van de communicatieve competenties in het Duits, zowel op mondeling als op schriftelijk vlak. Het schriftelijke deel van de cursus is erop gericht de tekstproductieve vaardigheden van de student te verbeteren door verschillende tekstsoorten in te oefenen (essay, abstract, recensie, wetenschappelijke paper...). Het doel hierbij is de formuleervaardigheid in verschillende contexten te verhogen door te leren zich stilistisch, fraseologisch en idiomatisch correct uit te drukken. De mondelinge vaardigheden worden aangescherpt door een intensieve spreek- en gesprekstraining, waarbij bijv. debat, discussie, rollenspel en referaat over actuele maatschappelijke zowel als studiegerelateerde onderwerpen centraal staan. In dit verband komt ook de woordenschat uit verscheidene gebieden van de Landeskunde van de Duitstalige landen aan bod. Ten slotte worden belangrijke grammaticale aspecten van het Duits herhaald en in de vorm van vertalingen (Nederlands-Duits) ingeoefend.