Franse taalkunde en taalbeheersing 3

Studiegidsnr:1110FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Franse taalkunde en taalbeheersing 3
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Franse taalbeheersing 2: grammatica én schrijf- en spreekvaardigheid
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick Dendale
Anne Vanderheyden
Isa Van Acker

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het linguïstische deel van de cursus worden een aantal topics behandeld die nauw aansluiten bij de topics die in het onderdeel taalbeheersing aan bod komen en moeilijkheden bieden bij het schrijven van teksten, zoals thema-rhema structuur, verschil in gebruik en betekenis van déterminants indéfinis (certains, plusieurs, quelques, chaque/tout), marqueurs de concession (cependant, néanmoins, pourtant, bien que, encore que), marqueurs de reformulation (c’est-à-dire, à savoir, notamment), marqueurs de cause (puisque, car, parce que, étant donné, comme), diverse synoniemen (pour, afin de, en tant que, comme). Telkens zal nagegaan worden hoe het probleem in een aantal woordenboeken of grammatica’s behandeld wordt, zal een corpus samengesteld en bestudeerd worden en relevante linguïstische literatuur gezocht. Docent en studenten zullen hierover rapporteren.

Het onderdeel ‘taalbeheersing’, zowel schriftelijk als mondeling’ is in het derde jaar volledig toegespitst op de academische taalvaardigheid. Volgende elementen komen aan bod:

  • Herhaling (onder de vorm van toetsen) van de morfologie en het gebruik van sommige woorden en woordsoorten zoals gezien  de vorige jaren.
  • Bestuderen van de kenmerken van een wetenschappelijke (taalkundige) tekst en zijn onderdelen, via theorie en oefeningen in de colleges en via zelfstudie van Scribende Frans. Toepassen van deze theorie op de te redigeren teksten.
  •  
  • Bestuderen en inoefenen van enkele basiscompetenties in het academisch schrijven zoals : argumenteren, structureren, samenvatten, citeren, parafraseren, invoegen van voorbeelden, gebruik van leestekens.
  • Bestuderen van de kenmerken van een goede mondelinge presentatie van een wetenschappelijk (taalkundig) onderzoek. Toepassen hiervan in twee korte, individuele mondelinge presentaties.
  • Overzicht van "resistente" problemen of moeilijkheden in de domeinen van de syntaxis, het lexicon, de spelling en de interpunctie d.m.v. oefensessies in groep tijdens de colleges en individuele computergestuurde oefensessies voor  thuis. Foutendetectie en -correctie in zinnen en teksten.
  • Evaluatie en correctie-oefeningen uitspraak en intonatie.