Nederlandse taalkunde 3: diachrone taalstudie

Studiegidsnr:1110FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Nederlandse taalkunde 3: diachrone taalstudie
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Nederlandse taalkunde 1: basisbegrippen van zins- en woordbouw
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Nuyts
Reinhild Vandekerckhove

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee grote delen:

Het eerste deel (5 lesbeurten) behandelt de ‘externe’ taalgeschiedenis van het Nederlands: de bredere maatschappelijke context waarin het Nederlands zoals we het nu spreken ontstaan is, met  hoofdklemtoon op de recentere geschiedenis. 

Het tweede deel (ca. 7 lesbeurten) gaat over ‘interne’ taalgeschiedenis: de ontwikkeling van het taalsysteem op zich. Dit deel omvat nogmaals drie deelcomponenten:

–   Een inleiding in de algemene principes van historische taalverandering (2 à 3 lesbeurten).

–   Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse taalsysteem sinds het Oudnederlands op het vlak van de syntaxis en semantiek (1 à 2 lesbeurten).

–   Een overzicht van de belangrijkste elementen van de ontstaansgeschiedenis en de diachrone evolutie van het Nederlandse fonologische systeem (3 lesbeurten).