Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Cultuur van de moderniteit

Studiegidsnr:1110FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte
Benjamin Verhoeven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze collegereeks beschouwen we de moderniteit als een cultuur van het spektakel. Op het ritme van de industriële revolutie ontstond in de negentiende eeuw een ervaringscultuur die zich voedde aan moderniserende impulsen : de groeiende verstedelijking, de massaproductie van nieuwe technologieën en snellere transport- en communicatiemiddelen veranderden het dagelijks leven van de tijdgenoot ingrijpend. Vooruitgangsdenken en de zucht naar nieuwe sensaties bepaalden de toon. We brengen de heterogeniteit van de moderne beleving onder in clusters die patronen in de ontwikkeling van theater, film en literatuur zichtbaar maken in hun politiek-maatschappelijke context. Standplaatsen in deze topografie zijn onder meer: de metropool, de overdekte winkelpassage, kermis en populair entertainment, de radio als nieuwe technologie, het theater van de wetenschap, spiritistische scéances, cabaret en revue, de zoo en exotisme, het planetarium, transatlantische dans. Elk lesonderdeel bestaat uit een theoretisch exposé en een visueel gedeelte (met fragmenten uit vroege film en theater, actualiteiten, vormgeving en architectuur enzovoort), dat de reflectie niet alleen illustreert en concretiseert maar ook alternatieve betekenisvormen aanreikt. We laten ons daarbij inspireren door Walter Benjamin, tijdgenoot en kronikeur van de moderne cultuur. Benjamins Passagenwerk, een enorme verzameling geschriften over het stadsleven in Parijs in de negentiende eeuw, levert ons niet alleen een kaleidoscopisch beeld van de moderniteit maar ook de methode om dat beeld beter te begrijpen. Naast de theorievorming zullen we Benjamins methode zelf inzetten in de publieke ruimte en daar een archeologie van de moderniteit tot stand brengen.