Frans: Vertalen Frans > Nederlands 1

Studiegidsnr:1112FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2015-2016
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Frans: Vertalen Frans>Nederlands 1
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Frans: Tekstanalyse 1 of 2 én Nederlands Taalbeschouwing 1 of 2
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Esther De Boe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Vertaaltechniek: vertaalproces, naslagwerken (lexicaal, grammaticaal, stilistisch,…), idioom, vertalen van tijden, gallicismen
- Contrastieve oefeningen: op zinsniveau,  toegespitst op de onderwerpen van vertaaltechniek. 
- Vertalen: op tekstniveau; algemene teksten; een gradueel opgebouwd (lengte, moeilijkheidsgraad, vertaalproblemen) corpus van teksten, waarbij telkens nieuwe vertaalproblemen en mogelijke oplossingen aangereikt worden.