Franse taalbeheersing 2: grammatica

Studiegidsnr:1113FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Franse taalbeheersing 2: grammatica

De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Frans: Grammatica 1
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Isa Van Acker
Anne Vanderheyden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het onderdeel  grammatica bouwt voort op de grammaticakennis van het eerste jaar, maar, waar in Ba1 de nadruk vooral lag op morfologie,  ligt in BA 2 de klemtoon  op de syntaxis . De  onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: het gebruik van de tijden in het Frans , de transformaties  van de zin (négation, interrogation,  voix passive, discours indirect), het gebruik van voorzetsels, het geslacht van typisch academische woorden, de syntaxis van de complexe zin en  de tekst, met als centraal thema het gebruik van connectoren en signaalwoorden.  De verwerking van de leerstof gebeurt via traditionele en computerondersteunde oefeningen, zowel klassikaal als in zelfstudie en via vertaaloefeningen (Nederlands –Frans). Tegelijkertijd wordt een herhaling van de belangrijkste  items uit de Franse grammatica voorzien. Er wordt ook aandacht besteed aan specifieke problemen die zich stellen voor moedertaalsprekers Nederlands.