Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Bachelorscriptie

Studiegidsnr:1115FLWTLA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Bachelorscriptie
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Wetenschappelijke vaardigheden en kwantitatieve methodes of dit onderdeel gevolgd heeft.
Contacturen:6
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Lesgever(s)Tanja Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De bachelorscriptie is een geschreven werkstuk dat de vorm aanneemt van een wetenschappelijk verslag over de lectuur van een reeks – deels door de promotor gesuggereerde, deels door de student gekozen en ter aanvulling benutte – secundaire teksten over een specifiek onderzoeksthema.

Bij de evaluatie staan de kritische verwerking van bronnen en de heldere rapportering daarover voorop. Het verslag mondt uit in een concreet voorstel tot verder onderzoek, bijvoorbeeld in een heldere probleemstelling voor een masterproef.

Omvang minimum: 8.000 woorden of plm. 20 bladzijden (interlinie 1.5), inclusief referenties. Op de maximum omvang, die afhankelijk is van het onderwerp, moet de promotor toezien.

De titelpagina wordt opgemaakt volgens een uniforme template

De bachelorscriptie sluit het bachelorprogramma af met 6 studiepunten.