Nederlands: Taalbeschouwing 2

Studiegidsnr:1123FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hanne Kloots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bouwt voort op het opleidingsonderdeel Nederlands: Taalbeschouwing 1.

Hoorcolleges

Het overzicht van de woordsoorten – waarvan het eerste deel aan bod kwam in het eerste semester – wordt afgerond (voorzetsel, voegwoord, tussenwerpsel). De grammaticale beschouwingen bij de woordsoorten bevatten ook adviezen voor een correct taalgebruik. Daarna volgt een overzicht van de traditionele zinsleer (o.a. gezegde, onderwerp, diverse types van objecten) en een introductie bij het concept "constituent". Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan correcte zinsbouw en interpunctie.

Werkcolleges

De spellingkennis wordt uitgediept. Daarbij ligt de focus op de spelling van afleidingen en samenstellingen, het gebruik van hoofdletters en woordtekens. Verder wordt de verworven grammaticale terminologie toegepast op diverse taalfenomenen en -variëteiten, o.a. interpunctie, Vlaamse tussentaal en Surinaams-Nederlands.

Net als bij Nederlands: Taalbeschouwing 1 vormt de aandacht voor regionale variatie - m.n. de grammaticale verschillen tussen het Belgisch- en het Nederlands-Nederlands - een rode draad door de colleges.