6-Infrastructuurwerken: wegenbouw

Studiegidsnr:1123FTIIWB
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3-Asfalttechnologie en bouwmaterialen (1119FTIASF)
Contacturen:51
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Van den bergh
Frie Van Haerenborgh
Geert Jacobs
Kostas Anastasiades

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus start met een algemeen overzicht van de wegenbouw in Vlaanderen en het maatschappelijk belang van de weginfrastructuur. Vervolgens wordt de wegopbouw en de materialen besproken aan de hand van de algemene principes van een verticale wegdimensionering (verkeersvolume, bouwklasse, standaardaslast). Er wordt dieper ingegaan op een wegontwerp van een flexibele verharding opdat de student(e) hierover in groepsverband zelfstandig een wegontwerp kan realiseren.  Naast asfaltverhardingen komen ook betonverhardingen en elementenverhardingen aan bod.

De cursus behandelt tevens het administratief dossier, de opbouw en het gebruik van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw: rioleringen, onderfunderingen, funderingen, lijnvormige elementen,  signalisatie, schademechanismen van de wegconstructie en hun herstellingstechnieken.

Doorheen de cursus worden recente technologieën en innovaties in de wegenbouw besproken.  De cursus behandelt  vergunningen, wettelijke vereisten en besteksteksten. Grondverzet houdt ook wettelijke restricties in (VLAREBO, VLAREM). Tevens dienen bij infrastructuurwerken diverse randvoorwaarden in acht genomen te worden: Minder Hinder maatregelen, KLIP, communicatie. Verder zal de cursus zich verdiepen in grondbehandeling en -verbetering (kalk, cement, HBW, geotextielen en grids). Het effect ervan op de grondeigenschappen wordt in kaart gebracht.  De code van goede praktijk omtrent het aanleggen en renoveren van rioleringen wordt besproken.

Een laatste deel van de cursus is een bespreking van belangrijke infrastructuurprojecten en/of infrastructuurelementen in kader van de werfbezoeken, de kostprijs van de materialen en technieken. Er worden 3 excursies naar infrastructuurwerken of productiecentrales georganiseerd. De student rapporteert het bezoek schriftelijk (in groep).

De inhoud van de cursus wordt ingeoefend en in de praktijk gebracht door het uitwerken van een studieopdracht "Vertikale wegdimensionering". Deze opdracht wordt uitgevoerd in groep na een introductiesessie van de software en schriftelijk gerapporteerd.