Engels: Tekst en communicatie 1

Studiegidsnr:1128FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nina Reviers
- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak Engels tekst en communicatie leert de student om verder te kijken dan de oppervlaktetekst, naar de onderliggende betekenis van de tekst en de context waarin deze tekst functioneert. Wat is een tekst? Hoe functioneren teksten? Welke communicatieve doelen kunnen teksten hebben? En welke retorische strategieën passen auteurs toe om dit doel te bereiken?

Vanuit een theoretische basis worden methoden aangeleerd om allerlei soorten teksten in de diepte te analyseren. We kijken daarbij verder dan geschreven teksten alleen (zoals persteksten, romans, academische teksten, etc.) en gaan ook in op gesproken teksten en audiovisuele teksten die woord, beeld en geluid combineren, denk maar aan speeches, podcasts, webvideo’s, films, etc.

We analyseren welke eigenschappen een bepaald teksttype kenmerken en welke conventies van toepassing zijn. Naast genreconventies bespreken we ook de functie van de tekst, de onderdelen in de globale tekststructuur, en taalgebruik. Zo kijken we onder andere naar het gebruik van metaforen en stijlfiguren, we kijken hoe een argument wordt opgebouwd, hoe een opinie wordt uitgedrukt, etc.

Naast enkele theoretische hoorcolleges, ligt de nadruk hoofdzakelijk op werkcolleges, waarin door middel van individuele en gezamenlijke leesopdrachten en groepsdiscussie, de analysemethode wordt aangeleerd. Er wordt ook aandacht besteed aan begrijpend lezen en luisteren, zodat studenten doelgericht lees- en luisterstrategieën ontwikkelen. Ook het schrijven van korte teksten en het mondeling bespreken van teksten komt beperkt aan bod in de lessen.

Er wordt van de studenten verwacht dat ze – indien van toepassing - via Blackboard lees- en analyseopdrachten zelfstandig voorbereiden.