Nederlands: Tekstproductie

Studiegidsnr:1143FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Nederlands: Tekstproductie
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Nederlands: Taalbeschouwing 1, 2 én Nederlands: Communicatie en variatie
Contacturen:3
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sabien Hanoulle

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Theoretisch luik: De algemene kenmerken waaraan een goede tekst moet voldoen alsook specifieke tekstsoorten (persuasieve en wetenschappelijke teksten en samenvatting) worden besproken.

Praktisch luik: de groep wordt ingedeeld in vier kleinere werkgroepen waarmee concrete schrijfopdrachten met peer review besproken worden.