Duits: Tekstcreatie

Studiegidsnr:1158FLWTTA
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duits: Tekstcreatie
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Duits: Grammatica 3
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patricia Linden
Alex Haider
Carola Strobl
Liselotte Van der Gucht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel gaat uit van het begrip ‘tekst’ in zijn breedste zin: als een talig communicatie-instrument, dit zowel op het schriftelijke als op het mondelinge vlak. In de cursus worden de studenten de talige middelen aangereikt, die nodig zijn bij de zakelijke, academische maar ook alledaagse schriftelijke communicatie in het Duits; daarnaast leren de studenten hoe ze zich zowel in een formele als ook informele context  in die taal mondeling dienen uit te drukken, dit zowel individueel als in groep. Voor alle communicatievormen geldt dat de studenten tijdens dit praktijkgerichte college – dat overigens geen vertaalcollege is, maar wel een eentalig college in het Duits - eveneens systematisch leren het gepaste register te hanteren en vlot adequate uitdrukkingen (Redemittel) in te zetten.

De schriftelijke communicatie omvat onder meer een zakelijke e-mail schrijven, een met argumenten onderbouwd betoog schrijven, zakelijke correspondentie opstellen, een goede onderzoeksvraag formuleren, een abstract schrijven, notuleren en solliciteren.

Op het vlak van de mondelinge communicatie komen o.m. volgende oefeningen aan bod: een zakelijke discussie voeren (Tagung), zakelijk presenteren (incl. het voorstellen van grafieken en het werken met cijfergegevens), een sollicitatiegesprek voeren en tot slot ook vlot over de actualiteit (in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) kunnen spreken of in een informele context converseren (smalltalk).