Engels: Tekst en communicatie 3

Studiegidsnr:1161FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Engels: Teksten en communicatie 3
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Engels: Tekst en communicatie 2
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jim Ureel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel worden verschillende aspecten van (academische) tekstproductie in het hedendaagse Engels besproken en geoefend. Dit wordt gedaan aan de hand van een meer theoretische inleiding/analyse (kennisopname) en praktische oefeningen (kennisverwerking en -toepassing).

Het opleidingsonderdeel bestaat uit twee delen: (1) schriftelijke tekstproductie en (2) mondelinge tekstproductie. Beide delen worden besproken en geoefend aan de hand van de bovenvermelde aanpak (kennisopname, kennisverwerking, kennistoepassing), wat betekent dat je geacht wordt je in zowel de theorie als de praktijk van (academische) tekstproductie te verdiepen.

In het gedeelte schriftelijke tekstproductie worden de kenmerken en principes van verschillende vormen van schriftelijke tekstproductie (bv. academisch schrijven, e-mail, sollicitatiedocumenten, vertalen (Nederlands > Engels), zakelijke brieven) geanalyseerd en ingeoefend. Het schriftelijke gedeelte focust op academische tekstproductie, wat veel kenmerken vertoont die ook in andere formele communicatiecontexten kunnen worden ingezet. Je wordt verwacht deze kenmerken over te zetten naar niet-academische contexten.

In het gedeelte mondelinge tekstproductie worden de kenmerken en principes van verschillende vormen van mondelinge tekstproductie (bv. gesprekstechnieken, manipulatietechnieken, non-verbale communicatie, (academische) presentaties) geanalyseerd en ingeoefend.

Voor beide gedeelten worden de analyse en de oefeningen gepresenteerd met de nadruk op belangrijke communicatievariabelen (bv. doel, onderwerp, plaats, publiek, tijd) en wordt er verder gebouwd op de reeds verworven kennis van de studenten in de opleidingsonderdelen Tekst en communicatie 1 (Ba1) en Tekst en communicatie 2 (Ba2).