Frans: Tolkvaardigheden

Studiegidsnr:1163FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Frans: Tolkvaardigheden
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Frans: Grammatica en taalbeheersing én Frans: Vertalen Frans > Nederlands 1
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Esther De Boe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel maken de studenten kennis door middel van theorie en praktische oefeningen kennis met de basisvaardigheden die nodig zijn om te tolken. Tijdens de colleges wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen vertalen en tolken, basisbegrippen uit de tolkwetenschap, contexten waarin tolken nodig zijn, de verschillende tolkvormen en de werkomstandigheden van tolken. Ook wordt er dieper ingegaan op wat professionele tolken onderscheidt van niet-professionele tolken. De aandacht gaat vooral uit naar praktische oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van de communicatieve, taalkundige en cognitieve vaardigheden in het Nederlands en het Frans.