Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Belgische politiek

Studiegidsnr:1200PSWBPO
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Petra Meier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak biedt inzicht in de kerninstituties, -processen, -actoren, en -debatten van de Belgische politiek. We vertrekken daarbij van de actuele debatten over de organisatie van de Belgische politiek, met veel aandacht voor het waarom van de problemen en uitdagingen waar de Belgische samenleving vandaag mee geconfronteerd wordt. Daartoe wordt waar nodig de nadruk gelegd op de wijze waarop huidige instituties, processen en debatten historisch vorm kregen.

De achterliggende bedoeling is om enerzijds een kader te bieden om de Belgische politiek te kunnen analyseren en begrijpen. Anderzijds is het de bedoeling om via deze cursus belangrijke concepten en begrippen van de politieke wetenschap te verduidelijken. Dat gebeurt door systematisch de Belgische politiek te ontleden. Politiek is het sturen van de samenleving, maar de samenleving evolueert en met haar de sturing ervan. We bestuderen deze evolutie en haar gevolgen voor de Belgische samenleving. Komen ondermeer aan bod: multi-level governance, decentraliserings- en federaliseringsprocessen, verhoudingen tussen gemeenschappen en gewesten alsook relaties met het federale niveau, de impact van Europa, de verhoudingen tussen regering en parlement, de rol van politieke partijen, verzuiling, nieuwe identiteiten en identificaties, electorale evoluties, het samenleven in etnisch diverse gemeenschappen, ...