Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen

Studiegidsnr:1200RECBAR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Thierry Vansweevelt
Emma Dekrem

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum is gewijd aan de bespreking van een aantal elementen uit het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en bouwt voort op de algemene cursus uit het tweede jaar. Binnen het adviestraject zullen de studenten geconfronteerd worden met enkele (onbekende) recente probleempunten uit het aansprakelijkheidsrecht die ze kritisch en persoonlijk moeten analyseren. Binnen het geschiltraject zullen klassieke aansprakelijkheidsleerstukken aan bod komen die de studenten moeten toepassen op een concrete casus. De doelstelling van dit practicum is studenten in staat stellen om wetenschappelijke onderbouwde betogen te ontwikkelen - zowel mondeling als schriftelijk -, om verbanden te kunnen leggen naar andere rechtstakken - zoals het verzekeringsrecht - en om een vergelijking te kunnen maken met buitenlandse rechtssystemen.”