Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Practicum Bestuursrecht

Studiegidsnr:1200RECBES
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practium Bestuursrecht: credit voor Schrijven van Juridische teksten EN credit voor Bestuursrecht OF samen op te nemen.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Ingrid Opdebeek
Liesbeth Todts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit practicum wordt het bestuursrecht inhoudelijk verder uitgediept. Een grondige kennis van de basiscursus wordt verondersteld. De student moet een procedurestuk opstellen in het raam van een procedure voor de Raad van State (verzoekschrift, memorie van antwoord/nota of arrest) en dit op basis van een concrete casus. Na het indienen van alle procedurestukken zal de zaak door alle partijen worden gepleit voor de medestudenten. In dit kader wordt een gastcollege georganiseerd waarbij wordt ingegaan op de pleitvaardigheid. Daarnaast moet ook een advies worden geschreven en mondeling toegelicht over een  bestuursrechtelijk thema (bv. openbaarheid van bestuur, gemeentelijke administratieve sancties, …). Hierbij kruipt de student in de huid van een advocaat, een gemeentesecretaris, een juridisch adviseur bij een bestuur, …. Ten slotte zal de student kleine opdrachten moeten voorbereiden tegen iedere bijeenkomst. Deze opdrachten worden tijdens de bijeenkomst besproken en geven aanleiding tot kleine groepsdiscussies.