Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Gerechtelijk recht

Studiegidsnr:1200RECGER
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Practicum Gerechtelijk recht: credit voor Schrijven van juridische teksten EN credit voor Gerechtelijk recht.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Stefan Rutten
Lauranne Claus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het practicum gerechtelijk recht en bewijsrecht volgen we een burgerlijke procedure in chronologische volgorde van bij de inleiding van de vordering tot de definitieve rechterlijke uitspraak. Elk practicum worden een aantal processtukken besproken als daar zijn de dagvaarding, het tegensprekelijk verzoekschrift, het verzoekschrift tot vrijwillige verschijning, de akte van verzet, het deskundigenverslag, het (tussenvonnis), de akte van hoger beroep, de akte van derdenverzet, en dergelijke meer. De studenten moeten tegen elk practicum de ter beschikking gestelde processtukken zowel inhoudelijk als formeel analyseren en toetsen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wat de vormvereisten betreft, moeten de studenten in staat zijn de ratio legis van de desbetreffende vormvereiste aan te geven en het resultaat van een veronachtzaming ervan te kunnen duiden. Op inhoudelijk vlak is het de bedoeling dat de studenten de brug tussen het materieel recht en het formeel recht kunnen slaan. De klemtoon rust uiteraard op de aspecten die betrekking hebben op het gerechtelijk recht. Aan de hand van de processtukken worden tevens enkele aspecten van het gerechtelijk recht besproken als daar onder meer zijn de materiële en territoriale bevoegdheid van de rechtbank, de termijnberekening, de nietigheidsleer, de proceskosten, de dwangsom... Het is de bedoeling dat de studenten kunnen aangeven op grond van welk artikel voor deze of gene rechtbank werd gedagvaard, waarom de rechtsplegingsvergoeding wordt begroot zoals in de rechterlijke uitspraak gesteld, wat de termijn is om hoger beroep in te stellen,... Het practicum wil tevens studenten vertrouwd maken met de juridische praktijk door onder meer een pleitoefening ten overstaan van magistraten in het Antwerpse Justitiepaleis, een bezoek aan de rechtbank en het bijwonen van zittingen en een stage van één dag bij een gerechtsdeurwaarder.