Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Practicum Internationaal Familierecht

Studiegidsnr:1200RECIFR
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid practicum Internationaal Familierecht: credit voor Personen- en familierecht, Staatsrecht en Schrijven van Juridische teksten
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Thalia Kruger
Leontine Bruijnen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens legt het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven neer. Wat houdt dit recht in? Wat is de reikwijdte van het begrip privéleven en van het begrip familie- en gezinsleven? Wat kan een burger doen als er sprake is van een schending van dit recht? Het practicum Internationaal Familierecht gaat aan de hand van casussen in op deze vragen. Studenten analyseren rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hierbij bestuderen zij de spanning tussen enerzijds het nationaal familierecht van de lidstaten van de Raad van Europa en anderzijds de noodzaak om artikel 8 te eerbiedigingen. Daarnaast zal aan bod komen hoe een burger een procedure voor het Hof aanhangig kan maken. Deze procedure is namelijk geen nationale procedure. Het practicum kenmerkt zich vervolgens door het zogeheten ‘Moot Court’. Aan de hand van videotrainingen bekijken de studenten hun eigen pleitkunsten terug. Dit ervaren studenten elk jaar weer als erg nuttig en leerzaam voor de ontwikkeling van deze vaardigheid.